Konkurs facebookowy „Jaki to pojazd”. Wygraj 100 zł na wynajem auta w BEEP

Maj rozpieszcza pogodą a do floty BEEP właśnie dołączyły pojazdy do majowych zadań specjalnych... Obejrzyj film, zgadnij o jakich pojazdach mowa i wygraj kupon o wartości 100 zł na wynajem w BEEP.rent. Niech majówka trwa!

ZADANIE KONKURSOWE:

Wpisz w komentarzu do konkursowego postu na naszym Facebooku, jakie pojazdy dołączyły właśnie do naszej floty. Podpowiedź znajdziesz w dołączonym do postu filmie. Od siebie dodamy tylko, że pierwsza litera to "K".
Trzech autorów komentarzy z poprawnym wskazaniem pojazdu otrzyma 100 zł do wykorzystania w BEEP na dowolne auto. Obowiązuje zasada "kto pierwszy, ten lepszy". Odpowiedzi można umieszczać pod postem do 23 maja do godziny 12:00. Zwycięzców poinformujemy o wygranej w odpowiedzi na ich komentarze.

Czekamy na Was na Facebooku i jesteśmy ciekawi odpowiedzi!

Regulamin konkursu „Jaki to pojazd”

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki konkursu pod nazwą „Jaki to pojazd” („Konkurs”), w tym prawa i obowiązki jego uczestników.

2. Organizatorem Konkursu jest BEEP Rent Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wolności 39B w Jeleniej Górze (58-500), NIP 899-285-92-95, KRS 0000775578 („Organizator”).

3. Przed dokonaniem zgłoszenia swego udziału w Konkursie uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie wskazanymi w Regulaminie.

4. Warunkiem zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie przez uczestnika zgody na udział

w Konkursie na zasadach wskazanych w Regulaminie oraz akceptacja Regulaminu. Wzięcie udziału w

Konkursie oznacza akceptację Regulaminu przez Uczestnika.

5. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa komisja konkursowa powołana w tym celu przez Organizatora.

6. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Każdy Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie do ogłoszenia wyników Konkursu, poprzez poinformowanie Organizatora o chęci zrezygnowania przesyłając odpowiednią informację drogą elektroniczną na adres e-mail:

basia.stanisz@beep.rent.

7. Konkurs rozpoczyna się w dniu 16.05.2022 roku a kończy się w dniu 23 maja 2022 roku.

8. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook ani przez portal Facebook.

§ 2 Wymogi kryteriów Uczestnika

9. Uczestnikiem i zwycięzcą Konkursu (“Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która poza innymi

warunkami wskazanymi w Regulaminie, spełnia następujące warunki:

a) zaakceptowała Regulamin,

b) wykonała zadanie konkursowe zgodnie z Regulaminem,

c) jest osobą pełnoletnią,

d) nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa podczas realizacji pracy konkursowej,

e) posiada konto na serwisie społecznościowym Facebook,

f) polubiła Fanpage BEEP.

10. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, osoby pozostające z tymi podmiotami w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu oraz członkowie rodzin wszystkich wskazanych powyżej osób do drugiego stopnia pokrewieństwa.

§ 3 Zasady Konkursu

11. Zadaniem uczestnika Konkursu jest odgadnięcie, jakie pojazdy pojawiają się na załączonym do postu konkursowego filmie oraz umieszczenie tej informacji w komentarzu pod postem konkursowym opublikowanym w dniu 16 maja 2022 r. przez Organizatora na profilu BEEP (@BEEPBEEPrent) na portalu Facebook. Komentarz nie może jednocześnie:
a) zawierać nazw własnych firm konkurencyjnych z firmą Organizatora,
b) zawierać słów wulgarnych, obraźliwych, wyrażających agresję lub niecenzuralnych, stanowiących agitację religijną lub polityczną, naruszających dobra osobiste lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

12. Uczestnik może opublikować dowolna liczbę komentarzy, jednak nagroda w Konkursie może

zostać przyznana tylko jeden raz.

13. Harmonogram Konkursu jest następujący:

a) 16 maja 2022r. - ogłoszenie Konkursu, publikacja postu konkursowego na profilu Organizatora na Facebooku,

b) 23 maja 2022r., godz. 12:00 – termin końcowy publikacji komentarzy z zadaniem konkursowym,

c) 24 maja 2022r. - ogłoszenie wyników w komentarzach pod zwycięskimi komentarzami - pod każdym zwycięskim komentarzem zostanie dodany komentarz informujący o wygranej.

§ 4 Rozwiązanie Konkursu

14. Nagrodami w Konkursie są 3 kody rabatowe o wartości 100 zł brutto każdy na skorzystanie z usługi najmu samochodu u Organizatora (wynajem krótko- lub długoterminowy). Kody rabatowe są ważne do dnia 30 czerwca 2022r., co oznacza, że w tym terminie Zwycięzca obowiązany jest wykonać rezerwację samochodu z wykorzystaniem kodu rabatowego. Najem odbywa się na zasadach określonych w umowie najmu, a wartość vouchera zostanie uwzględniona w końcowej cenie pomniejszając jej wartość.

Rezerwacja samochodu z wykorzystaniem kodu rabatowego może nastąpić telefonicznie (tel. nr +48 799 399 791) lub za pośrednictwem strony internetowej www.beep.rent.

15. Zwycięzców (maksymalnie 3 Uczestników) wyłoni powołana w tym celu przez Organizatora Komisja Konkursowa. Organizator może wyłonić dowolną liczbę Zwycięzców, nie więcej jednak niż 3, jak również może nie przyznać żadnej Nagrody.

16. Zwycięzcami zostaną Uczestnicy, którzy jako pierwsi prawidłowo wskażą nazwę pojazdu.

17. Dokonując wyboru zwycięzcy Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę dzień, godzinę i minutę zamieszczenia komentarza z poprawną odpowiedzią.

18. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej w formie komentarza pod opublikowanym przez uczestnika komentarzem z prośbą o kontakt w wiadomości prywatnej do profilu @BEEPBEEPrent w portalu Facebook w celu przekazania danych do odbioru Nagrody.

19. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę ani na inne nagrody rzeczowe. Jeśli łączna kwota wynajmu auta nie przekroczy wartości kodu rabatowego, pozostała kwota nie podlega zwrotowi w żadnej formie.

20. Uczestnik, w tym również po wyłonieniu go jako Zwycięzcy, zostanie wykluczony z Konkursu, w przypadku, gdy:

a) nie spełnia warunków określonych w Regulaminie

b) komentarz nie spełnia wymagań określonych w Regulaminie

c) komentarz został opublikowany po terminie wyznaczonym w Konkursie

e) nie skontaktuje się w sposób niezbędny do przekazania Nagrody w ciągu 14 dni od przekazania przez Organizatora prośby o kontakt zgodnie z pkt 18 Regulaminu.

W przypadku wykluczenia Zwycięzcy, Organizator może przyznać nagrodę innemu Uczestnikowi.

§ 5 Postanowienia końcowe

21. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji Konkursu. Organizator przetwarza następujące dane osobowe Uczestników: imię, nazwisko, adres e-mail, dane konta Facebook w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz nawiązania kontaktu i udostępnienia informacji o jego wynikach. Organizator informuje, że podanie przez uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jeśli jednak ich Uczestnik nie poda, nie będzie mógł wziąć udziału w Konkursie, odebrać nagrody. Uczestnik ma prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Obowiązek informacyjny dostępny jest na stronie internetowej Organizatora www.beep.rent w zakładkach Polityka Cookies i Regulamin.

22. W sprawie przetwarzania danych osobowych uczestnik może się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych BEEP Rent Sp. z. o. o. wysyłając maila na adres biuro@beep.rent lub listownie na adres siedziby Organizatora.

23. Reklamacje należy kierować na adres Organizatora zawarty w §1 pkt 2 Regulaminu lub drogą e-mail na adres: basia.stanisz@beep.rent. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 30 dni od ich otrzymania.

24. Regulamin dostępny na stronie internetowej Organizatora w zakładce pod adresem https://beep.rent/special-offer/ .

25. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany zasad Konkursu oraz treści Regulaminu, które nie będą naruszać praw nabytych uczestników Konkursu. Organizator może ponadto w każdym czasie zakończyć Konkurs bez wyłaniania Zwycięzcy.

26. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 maja 2022 roku.